Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:เชิญชวนนักเรียนร่วมประกวดแข่งขันการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 PR SaveEnergy2565Website

ประชาสัมพันธ์:กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวดมี ๒ ประเภท คือ

๑.ประเภทเดี่ยว (๑ คน) ให้แต่งคำขวัญ และวาดภาพการ์ตูนประกอบ พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงาม ลงในวาดเขียนเล่มใหญ่ ขนาด กว้าง ๑๘ นิ้ว ยาว ๒๔ นิ้ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชิงรางวัล ดังนี้
- รางวัลที่ ๑ ถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึกและเกียรติบัตร 
- รางวัลที่ ๒ ถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึกและเกียรติบัตร
- รางวัลที่ ๓ ถ้วยรางวัล พร้อมของที่ระลึกและเกียรติบัตร

๒.ประเภททีม( ๓ คน) เป็นการบูรณาการหลายรูปแบบให้เลือกตามใจชอบ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 
- การประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแบบสร้างสรรค์ จำนวน  ๑ ชิ้น
- ประกวดสื่อทาง Website /ใบปลิว/แผ่นพับ/powerpoint/เรื่องสั้น หรือภาพยนต์สั้น ไม่เกิน ๓ นาที
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๑ สัปดาห์
- ภาพถ่ายหมู่กับการประหยัดพลังงานที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์
- ภาพ ๓ มิติ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
     > รางวัลที่ ๑ ถ้วยรางวัล ของที่ระลึกและเกียรติบัตร
     > รางวัลที่ ๒ ถ้วยรางวัล ของที่ระลึกและเกียรติบัตร
     > รางวัลที่ ๓ ถ้วยรางวัล ของที่ระลึกและเกียรติบัตร

๓. คณะครู เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน คนงาน ที่มีจำนวนราคาค่ากระแสไฟฟ้า ณ บ้านพักอาศัยที่ลดลง จะมอบเกียรติบัตร

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  ปิดรับผลงานภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องแผนงานโรงเรียน กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล หอประชุมพิบูลสงคราม(ชั้นล่าง)
โดยส่งที่ คุณครูจีรภัสร์ บัวสุวรรณ, คุณครูมาลี แนบเนียนและคุณครูมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์

f t g m