Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ : แจ้งหยุดการเรียนการสอน

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง  แจ้งหยุดการเรียนการสอน

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้กำหนดจัดงานฤดูหนาวประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้กำหนดจัดงานฤดูหนาวประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยใช้โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นสถานที่จัดงาน นั้น ในการนี้ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔, ๕ และ ๖ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

อ่านประกาศทั้งหมด Pdf file

 

 

 

 

 

 

f t g m