Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับนักเรียน
โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pibul.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๔๑-๑๐๕๑ หรือ ๐-๓๖๖๘-๙๗๖๒ ในวันและเวลาราชการ

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files graphics click here 822293

 

 

 

 

 

f t g m