Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

PBM6 Khunnathum2566 10May2566 A1

กลุ่มที่ ๑  ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ - ๖/๑๓

PBM6 Khunnathum2566 10May2566 A3

กลุ่มที่ ๒ ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๔ - ๖/๒๖

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม และ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี    นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   มอบหมายให้ นายวรพันธ์ โรจนรัต  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โดยแบ่งนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม คือ  กลุ่มที่ ๑  ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ - ๖/๑๓  และ กลุ่มที่ ๒ ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑๔ - ๖/๒๖

 

f t g m