Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

PBM5 Khunnathum2566 11May2566 A1

กลุ่มที่ ๑  ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ - ๕/๑๓

PBM5 Khunnathum2566 11May2566 A3

กลุ่มที่ ๒ ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๔ - ๔/๒๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม และ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี    นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   มอบหมายให้ นายวรพันธ์ โรจนรัต  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โดยกลุ่มที่ ๑  ณ หอประชุมพิบูลสงคราม นางสิริกร โทกำจัด  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ สำหรับกลุ่มที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ - ๕/๑๓  และกลุ่มที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๔ - ๕/๒๖  จัดกิจกรรมฯ ณ หอประชุมวิชาเยนทร์

 

f t g m