Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

PBM4 Khunnathum2566 12May2566 A1

PBM4 Khunnathum2566 12May2566 A3

PBM4 Khunnathum2566 12May2566 A5

PBM4 Khunnathum2566 12May2566 A7

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖   เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี    นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  โดยมีคณะผู้บริหาร ได้แก่  นายพิริยะ  เกตุสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ,  นางสิริกร โทกำจัด  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล,  นางจันทรัตน์  คงเพ็ชร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป และ นายวรพันธ์ โรจนรัต  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  พบกับนักเรียนตามลำดับ  จากนั้นได้แบ่งนักเรียน เป็น ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มที่ ๑  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ - ๔/๑๓  จัดกิจกรรมฯ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม และกลุ่มที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๔ - ๔/๒๖  จัดกิจกรรมฯ ณ หอประชุมวิชาเยนทร์

 

f t g m