Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

PBChildProtect23June2566 A1

วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๕๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้ นางสิริกร  โทกำจัด  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน  จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี โดยในการนี้  นายวสันต์  สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการกิจกรรมฯ  ซึ่งการอบรมฯครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้น ม.๔/๒๑ - ๔/๒๖ เข้าร่วมกิจกรรมฯ  โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ขอขอบพระคุณ คณะวิทยากร คณะบุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ทุกๆท่าน ที่ได้มาจัดกิจกรรมฯ ให้ความรู้แก่นักเรียนในวันนี้

 

f t g m