Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level(๔ ก.ค.๖๖)

PBM6Tutor2566 A1

ภาพพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level วันจันทร์ที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๖
(ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน)

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level  จัดโดยกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ในการนี้ นายพิริยะ  เกตุสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯ จากนั้น ท่านประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  โดยกิจกรรมวันแรกเป็นการสอนเสริมในวิชา ฟิสิกส์ โดยคุณครูอโนทัย กลิ่นยา  และวิชาเคมี โดย พี่หมู- คุณครูโสภณ  วิณิชพรประเสริฐ

PBM6Tutor2566 A2

PBM6Tutor2566 A5

ภาพกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level วันอังคารที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้ นายพิริยะ  เกตุสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  และคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level  มอบของที่ระลึกแก่คุณครูและวิทยากรที่มาสอนเสริมแก่นักเรียน ระดับ ชั้น ม.๖ โดยสำหรับวันนี้ช่วงเช้าเป็น TGAT/สังคมศึกษา A-Level / ภาษาไทย A-Level  สอนโดย คุณุครูนาวิน  แซ่โค้ว(พี่วิน -Triam Dome)

 

f t g m