Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์

PBSciCertificate30Aug2566 A1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมส่งเสริมด้านเกษตรกรรม
การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

PBSciCertificate30Aug2566 A2

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมป์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

PBSciCertificate30Aug2566 A3

 รางวัลชมเชย การแข่งขัน Hackathon: Carbon Net Zero
จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  อุทยานวิทยาศาตร์และเทคโยโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PBSciCertificate30Aug2566 A4

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นเกียรติในการมอบโล่รางวัล ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมการประกวดแข่งขันในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ผ่านมา

 icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m