Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBEnrollSpecial16Mar2566 A1

PBEnrollSpecial16Mar2566 A3

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  กำกับดูแลการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา  ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์  // โดยช่วงเช้า ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. เป็นการสอบข้อเขียน จากนั้น เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. จะเป็นการสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์ที่แจ้งไว้ในประกาศการรับนักเรียนฯ โดยแยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา

 

f t g m