Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประเภทห้องโครงการพิเศษฯ 2562

PR ProjectStudent2562Website

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293


- ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ(Gifted)

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

 

f t g m