Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบประเภทห้องโครงการพิเศษ

 

      สถิติจำนวนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี

    วัน/เดือน/ปี ประเภทโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิต ประเภทโครงการพิเศษฯ Gifted(ภาษาอังกฤษ) รวมทั้งหมด 
 ชาย หญิง รวม  ชาย  หญิง  รวม
23 ก.พ. 2562  71 224  295 11  41 52      347
24 ก.พ. 2562  36
47 83 7 15 22    105
25 ก.พ. 2562  33
 55
 88
 5  23  28  116
26 ก.พ. 2562  79  75  154  9  14  23  177
27 ก.พ. 2562  44  65  109  7  13  20  129
   263 466 729 39  106  145   874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m