Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สถิติจำนวนผู้สมัครสอบประเภทสอบคัดเลือกคะแนนโอเน็ต ๒๕๖๓

STD Admission2563 Plan 16 05 2563 Website 

** หมายเหตุ
1. จำนวนนักเรียนผู้สมัครสอบฯ ทั้งหมดของประเภทสอบทคัดเลือกคะแนนโอเน็ตและประเภทความสามารถพิเศษ รวมทั้งสิ้น  1,534 คน 
2. จำนวนนักเรียนผู้สมัครสอบ ประเภทสอบทั่วไป จำนวน 1,443 คน
3. จำนวนนักเรียนผู้สมัครสอบ ประเภทความสามารถพิเศษฯ จำนวน 91 คน

 

f t g m